Suport en la implementació

El «Sigues tu» proporciona suport continu als i les docents que l’implementen.

Un professional extern facilita la implementació del programa a les escoles i els instituts i dona suport a l’equip docent, especialment tutors, de manera continuada. Aquest suport es concreta en les accions següents:

  • Es contacta amb l’equip directiu i s’acorda la data per fer la formació inicial. De vegades es fa més d’una formació (sobretot a secundària) i s’agrupa els docents per cursos.
  • Durant el curs es fan un mínim de dues visites més al centre (una per trimestre). En tot moment es pot contactar per telèfon o per correu electrònic amb el tècnic assignat i s’informa sempre dels recursos per correu electrònic (per exemple, del calendari i la inscripció a les formacions).
  • A secundària es fan dues dinamitzacions per aula. Així, per exemple, en un institut de tres línies on tots els cursos treballin el programa, els tècnics hi van un mínim de quatre vegades per fer les dotze sessions i aprofiten per donar suport, si cal.

El personal encarregat del suport forma un equip multidisciplinari dels camps de la psicologia, l’educació social i la docència. Tots els tècnics tenen una àmplia experiència en educació en el lleure i en la intervenció en col·lectius de risc, entre d’altres. Personal de Dipsalut també fa tasques de suport en relació amb la formació i el seguiment de les intervencions.

Referents de centres del Sigues Tu

A continuació trobareu la relació de personal tècnic adscrit al programa:

Tècnica / Tècnic

Correu electrònic

Arnau Xampeny

axampeny@siguestu.cat

Adriana Fontàs

afontas@siguestu.cat

Bernard Sabat

bsabat@siguestu.cat

Cristina Bota

cbota@siguestu.cat

Daniel Crusellas

dcrusellas@siguestu.cat

Elisabeth Pardo

epardo@siguestu.cat

Gemma Pastor

gpastor@siguestu.cat

Lau Tarifa

ltarifa@siguestu.cat

Laura Oliva

loliva@siguestu.cat

Mariona Perez

mperez@siguestu.cat

Marta Esplugas

mesplugas@siguestu.cat

Mònica Galí

mgali@siguestu.cat

Ruth Vinyals

rvinyals@siguestu.cat

Sònia Garcia

sgarcia@siguestu.cat

Tania González

tgonzalez@siguestu.cat

Anna Loste

aloste@dipsalut.cat

Àlex Morales

amorales@dipsalut.cat

És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que se’n nomeni un responsable a l’escola o institut.

Assessorament en situacions excepcionals (Servei d'emergències Psicològiques de Dipsalut)

Els centres que formen part del "Sigues tu" poden activar aquest servei en casos que sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica que requereixi una intervenció psicològica especialitzada (violència, drogues, mort traumàtica...). 

S’activarà el servei sempre que la demanda no es consideri susceptible de ser abordada pels Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya i tot cas de forma coordinada amb aquests.

Per activar aquest servei, el centre s’ha de posar en contacte amb la persona de referència del “Sigues tu” i explicar-li el cas. Si ho preferiu, podeu posar-vos directament en contacte amb la direcció del programa a info@siguestu.cat. Dipsalut decidirà si cal o no activar el servei. 

Si s'accepta la demanda, el psicòleg o psicòloga especialista anirà al centre educatiu corresponent on té la funció d’assessorar a la persona docent i proposar-li les mesures adients segons la situació.

En tot cas es tracta d'un assessorament puntual i no d'una intervenció terapèutica individualitzada amb la persona docent. Aquest servei tampoc inclou l’atenció directa amb els menors i les seves famílies.