Suport en la implementació

El «Sigues tu» proporciona suport continu als i les docents que l’implementen.

Una persona de l'equip tècnic del «Sigues tu» (PTR) facilita la implementació del programa als centres educatius i dona suport a l’equip docent, especialment tutors i tutores, de manera continuada. Aquest suport es concreta en les accions següents:

  • Es contacta amb l’equip directiu i s’acorda la data per fer una trobada inicial. Que serveix per introduir el programa i poder implementar-lo de forma idònia. 
  • En funció dels diferents nivells hi ha diverses propostes de dinamització a l'aula amb l'alumnat que duu a terme directament la PTR.
  • Durant el curs es fan un mínim d'una trobada de seguiment amb l'objectiu assessorar als centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes en relació a la implementació.
  • A final de curs es fa una trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel proper curs.

En tot moment es pot contactar per telèfon o per correu electrònic amb la persona tècnica assignada i s’informa sempre dels recursos per correu electrònic (per exemple, del calendari i la inscripció a les formacions).

El personal encarregat d'aquest suport, forma un equip multidisciplinari amb formació en psicologia, pedagogia, educació social i d'altres disciplines. Totes aquestes persones tenen una àmplia experiència en educació; en camps com el lleure, l'educació ambiental i la intervenció en col·lectius de risc, entre d’altres. 

Referents de centres del Sigues Tu

A continuació trobareu la relació del personal tècnic adscrit al programa:

Tècnica / Tècnic

Correu electrònic

Arnau Xampeny

axampeny@siguestu.cat

Adriana Fontàs

afontas@siguestu.cat

Bernard Sabat

bsabat@siguestu.cat

Cristina Bota

cbota@siguestu.cat

Daniel Crusellas

dcrusellas@siguestu.cat

Elisabeth Pardo

epardo@siguestu.cat

Gemma Pastor

gpastor@siguestu.cat

Sara Ferran

sara.ferran@siguestu.cat

Anna Ramoneda

anna.ramoneda@siguestu.cat

Laura Oliva

loliva@siguestu.cat

Mariona Perez

mperez@siguestu.cat

Marta Esplugas

mesplugas@siguestu.cat

Mònica Galí

mgali@siguestu.cat

Alba Moreno

amoreno@siguestu.cat

Sònia Garcia

sgarcia@siguestu.cat

Kumba Sakoli

ksakoli@siguestu.cat

Anna Loste

aloste@dipsalut.cat

Elena Soler

esoler@dipsalut.cat

És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que se’n nomeni un responsable a l’escola o institut.

Assessorament en situacions excepcionals (Servei d'emergències Psicològiques de Dipsalut)

Els centres que formen part del «Sigues tu» poden activar aquest servei en casos que sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica que requereixi una intervenció psicològica especialitzada (violència, drogues, mort traumàtica...).  S’activarà el servei sempre que la demanda no es consideri susceptible de ser abordada pels Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya i tot cas de forma coordinada amb aquests. Per activar aquest servei, el centre s’ha de posar en contacte amb la persona de referència del «Sigues tu» i explicar-li el cas. Si ho preferiu, podeu posar-vos directament en contacte amb la direcció del programa a info@siguestu.cat i Dipsalut decidirà si cal o no activar el servei.  Si s'accepta la demanda, el psicòleg o psicòloga especialista anirà al centre educatiu corresponent on té la funció d’assessorar a la persona docent i proposar-li les mesures adients segons la situació. En tot cas es tracta d'un assessorament puntual i no d'una intervenció terapèutica individualitzada amb la persona docent. Aquest servei tampoc inclou l’atenció directa amb els menors i les seves famílies.