Recursos per a docents

Vídeo

Milgram Experiment - Presa de decisions

Nivell: Secundària
Durada: 9:39
Autoria: Ibis International Bioethical Information System (Edició i subtìtols)

Descripció

Vídeo sobre un experiment en què es prenen decisions sota pressió.

PREGUNTES GUIA PER AL DEBAT

En aquest vídeo, són evidents els efectes de la pressió i l'autoritat en la presa de decisions, però hi influeixen altres factors? Identifica en quina mesura l'educació o el context històric i cultural en què naixem també hi afecta. I també els coneixements propis sobre electricitat?
Identifica en la societat actual elements que ens porten a comportar-nos i prendre decisions que no hauríem pres de forma autònoma.