Docents batxillerat i cicles formatius

El programa «Sigues tu» es duu a terme als centres de secundària des del curs 2014-2015. Actualment, les intervencions estan a dreçades a l'alumnat de l'ensenyament obligatori (de 1r a 4t de l'ESO). Tanmateix, donat l'interès d'alguns dels centres participants en ampliar les intervencions a Batxillerat i Cicles Formatius, enguany es manté el pla pilot iniciat el curs passat amb docents i alumnat d'aquests nivells. Per engegar aquest projecte i adequar-lo a les necessitats reals dels centres educatius, és imprescindible realitzar un procés conjunt entre l'equip del «Sigues tu» i els tutors i tutores dels centres. De manera que per dur-ho a terme caldrà la implicació efectiva d'ambdues parts.
 

CENTRES I ALUMNAT PARTICIPANT

Aquest curs 2022-23 la proposta s'adreça a 20 centres educatius de la demarcació de Girona que ja estan duent a terme el programa en algun dels cursos de l'ESO. Es durà a terme la intervenció amb els primers cursos tant de Batxillerat com de Cicles formatius i s'ha establert un màxim de 100 grups en total. Els centres escollits heu rebut un correu informatiu i heu de complementar el formulari adjunt per confirmar la vostra partcipació. 

PROPOSTA METODOLÒGICA
Marc teòric

La proposta es desenvoluparà a través d'una metodologia participativa i centrada en l'alumna/e a través de diferents dinàmiques d'aula actives i que tinguin en compte els interessos i necessitats de l'alumnat participant. Així doncs, les persones facilitadores (tutor/a i equip «Sigues tu») esdevenen els elements clau per tal que la intervenció assoleixi els objectius plantejats. La intervenció se situa sota el marc de les Habilitats per a la Vida, que són aquelles competències necessàries per promoure un comportament adaptatiu que els permeti afrontar efectivament les demandes i els desafiaments de la vida diària (OMS, 2003). En concret són un conjunt de competències psicosocials i habilitats interpersonals que ajuden a les persones a prendre decisions informades, resoldre problemes, pensar críticament i creativament, comunicar-se eficaçment, construir relacions saludables, empatitzar i afrontar i gestionar les seves vides d'una manera saludable i productiva.
A l'hora de prioritzar els continguts, s'ha tingut en compte el coneixement i treball previ de l'alumnat de totes les habilitats per a la vida durant l'etapa de l'ESO. D'acord amb això i en resposta a les necessitats que ens han manifestat alguns centres educatius, hem centrat la proposta en el treball de les habilitats de gestió de les tensions i l'estrès i gestió de les emocions i sentiments.
De la mateixa manera, hem considerat important incloure la visió salutogènica. Aquesta teoria explica què crea salut i com podem millorar la nostra qualitat de vida centrant-nos en les capacitats de les persones i les societats. És a dir, una visió positiva de la salut que té com a objectiu generar més salut. Concretament, la proposta metodològica inclou els elements fonamentals del constructe Sentit de coherència, SOC (Antonovsky, 1983). De manera simplificada, consisteix en el desenvolupament de tres factors: la capacitat d'entendre el món, la destresa per aprofitar els recursos que tenim a l'abast i, el més crucial, la confiança que la vida té un sentit. Per desenvolupar aquests factors, ens cal un seguit de recursos, entre els quals n'hi ha 4 d'indispensables: estar en contacte amb els sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i gaudir d'activitats significatives. El SOC es comença a desenvolupar al final de l'adolescència i s'ha demostrat que les persones amb un SOC més fort tenen uns estils de vida més saludables.
 

Estructura de les sessions

FORMACIÓ

Per desplegar de forma òptima les sessions per part del tutor/a us proposem una formació presencial a la seu de Dipsalut. es podrà escollir entre dimarts 27 o dijous 29 de setembre de 2022 de les 16:00 a les 19:00. Serà una sessió amb una petita part teòrica (30min) per explicar el marc d'intervenció i una part pràctica (1h 30min) en la qual es duran a terme les dues dinamitzacions que han de desplegar els tutors i tutores amb l'alumnat, es resoldran els possibles dubtes i s'obrirà la proposta a possibles suggeriments de millora.

AVALUACIÓ

Per tal d'avaluar la idoneïtat de la proposta i poder-la estendre a la resta de centres educatius, requerim la col·laboració de l'alumnat i professorat participant. Concretament, els i les docents participants es comprometen a fer arribar a l'alumnat participant un formulari d'avaluació de les sessions i a participar en una trobada en línia de tancament per a la valoració dels continguts treballats. Aquesta sessió tindrà una durada d'aproximadament 1h30 min i es durà a terme a finals de maig de 2023.