Docents batxillerat i cicles formatius

El programa «Sigues tu» es duu a terme als centres de secundària des del curs 2014-2015. Actualment, les intervencions estan a dreçades a l'alumnat de l'ensenyament obligatori (de 1r a 4t de l'ESO). Tanmateix, donat l'interès d'alguns dels centres participants en ampliar les intervencions a Batxillerat i Cicles Formatius, enguany es manté el pla pilot iniciat el curs passat amb docents i alumnat d'aquests nivells. Per engegar aquest projecte i adequar-lo a les necessitats reals dels centres educatius, és imprescindible realitzar un procés conjunt entre l'equip del «Sigues tu» i els tutors i tutores dels centres. De manera que per dur-ho a terme caldrà la implicació efectiva d'ambdues parts.
 

CENTRES I ALUMNAT PARTICIPANT

Aquest curs 2022-23 la proposta s'adreça a 20 centres educatius de la demarcació de Girona que ja estan participant en el programa en algun dels cursos de l'ESO. Es durà a terme la intervenció amb els primers cursos tant de Batxillerat com de Cicles formatius. 

PROPOSTA METODOLÒGICA
Marc teòric

La proposta es desenvoluparà a través d'una metodologia participativa i centrada en l'alumna/e a través de diferents dinàmiques d'aula actives i que tinguin en compte els interessos i necessitats de l'alumnat participant. Així doncs, les persones facilitadores (tutor/a i equip «Sigues tu») esdevenen els elements clau per tal que la intervenció assoleixi els objectius plantejats. La intervenció se situa sota el marc de les Habilitats per a la Vida, que són aquelles competències necessàries per promoure un comportament adaptatiu que els permeti afrontar efectivament les demandes i els desafiaments de la vida diària (OMS, 2003). En concret són un conjunt de competències psicosocials i habilitats interpersonals que ajuden a les persones a prendre decisions informades, resoldre problemes, pensar críticament i creativament, comunicar-se eficaçment, construir relacions saludables, empatitzar i afrontar i gestionar les seves vides d'una manera saludable i productiva.
A l'hora de prioritzar els continguts, s'ha tingut en compte el coneixement i treball previ de l'alumnat de totes les habilitats per a la vida durant l'etapa de l'ESO. D'acord amb això i en resposta a les necessitats que ens han manifestat alguns centres educatius, hem centrat la proposta en el treball de les habilitats de gestió de les tensions i l'estrès i gestió de les emocions i sentiments.
De la mateixa manera, hem considerat important incloure la visió salutogènica. Aquesta teoria explica què crea salut i com podem millorar la nostra qualitat de vida centrant-nos en les capacitats de les persones i les societats. És a dir, una visió positiva de la salut que té com a objectiu generar més salut. Concretament, la proposta metodològica inclou els elements fonamentals del constructe Sentit de coherència, SOC (Antonovsky, 1983). De manera simplificada, consisteix en el desenvolupament de tres factors: la capacitat d'entendre el món, la destresa per aprofitar els recursos que tenim a l'abast i, el més crucial, la confiança que la vida té un sentit. Per desenvolupar aquests factors, ens cal un seguit de recursos, entre els quals n'hi ha 4 d'indispensables: estar en contacte amb els sentiments interiors, tenir relacions socials de suport, desenvolupar qüestions existencials i gaudir d'activitats significatives. El SOC es comença a desenvolupar al final de l'adolescència i s'ha demostrat que les persones amb un SOC més fort tenen uns estils de vida més saludables.

Estructura de les sessions

FORMACIÓ

Per donar suport a la persona tutora, vam dur a terme una formació presencial a la seu de Dipsalut el mes de setembre. La sessió va incloure el marc d'intervenció i una part pràctica en la qual es van realitzar les dinamitzacions proposades per l'alumnat. En aquest enllaç trobareu els continguts de la sessió:

Continguts de la formació

AVALUACIÓ

Per tal d'avaluar la idoneïtat de la proposta i poder-la estendre a la resta de centres educatius, requerim la col·laboració de l'alumnat i professorat participant. Concretament, els i les docents participants es comprometen a fer arribar a l'alumnat participant un formulari d'avaluació de les sessions i a participar en una trobada en línia de tancament per a la valoració dels continguts treballats. Aquesta sessió tindrà una durada d'aproximadament 1h30 min i es durà a terme a finals de maig de 2023.