Docents CFA

En aquest espai podeu trobar els materials i els serveis que us ajudaran a desenvolupar el programa a l'aula. 

El material

Els centres que us adheriu al programa podeu sol·licitar els materials en format físic del Som-hi!  de l'eix Convivència. Aquests materials estan pensats per treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència de manera pautada en sessions específiques, però també ho podeu fer de manera transversal i flexible aprofitant les ocasions que sorgeixen a l’aula en el dia a dia. El contingut del material està relacionat amb els temes que es tracten a secundària (sigui a tutoria o a l’assignatura de Cultura i Valors Ètics). En aquest sentit, tracta directament algunes de les dimensions recollides al currículum de secundària, com per exemple:

  • Els aspectes cognitius, afectius i actitudinals relacionats amb la integritat de la persona, les seves relacions amb les altres persones i la societat en general.
  • La promoció de l’exercici de la ciutadania activa al servei de la comunitat.
  • L’aprofundiment en la construcció d’un discurs argumentatiu al servei del diàleg, en el context de la pluralitat de perspectives.
  • El foment de la reflexió crítica sobre els valors i la mateixa conducta.

Els continguts s’organitzen d'acord amb l'eix temàtic de Convivència, que cada centre podrà adaptar segons les seves necessitats i característiques de l'alumnat. La proposta per cada eix  consisteix en 5 sessions d'una hora i mitja de durada cadascuna, dues de les quals les dinamitzarà la persona tècnica del «Sigues tu» i les altres aniran a càrrec de la persona tutora del grup, que podrà comptar amb indicacions i assessorament específic per dur-les a terme. La seqüència correspon a una sessió inicial introductòria, tres sessions per treballar les habilitats d'autoconeixement i autoestima, maneig de les emocions, pensament crític i presa de decisions i una sessió final de tancament.

Clicant en aquests enllaços podeu accedir a la proposta pedagògica de convivència i a un itinerari específic per treballar la diversitat sexual i de gènere:

Proposta pedagògica

ITINERARI DIVERSITAT SEXUAl i de gènere       

Aquesta proposta pot ser complementada amb la Guia del SOM-HI de Convivència que rebrà cada docent participant. Aquest recurs conté pautes senzilles per desenvolupar 10 sessions d’entrenament de cada habilitat i 10 sessions per dinamitzar la conversa a l'aula a través de les històries animades per cadascun dels dos eixos. També es lliurarà, per a cadascun dels alumnes participants, un exemplar d’El meu bloc, un quadern de treball per l'alumnat que serveix com a suport a l’entrenament de les habilitats descrites en la guia del professorat.  

Els centres participants que vau sol·licitar els materials en format físic els rebreu al vostre centre les primeres setmanes de curs. 

Els docents participants en el programa podeu accedir a tot el material Som-hi! en format digital i també podeu comptar amb tot un seguit d'altres recursos en línia per treballar les habilitats per a la vida i alguns temes de salut, hi podeu accedir a través del següent enllaç:

Recursos pedagògics en línia

Aquest curs 2023-24, com a NOVETAT,  l'equip del «Sigues tu» hem creat tres propostes específiques de 4 sessions cadascuna per treballar amb l'alumnat de Graduat d’Educació Secundària per a adults (GES)

itinerari pre-ges

itinerari GES 1

itinerari ges 2

Guia professorat. Secundària
Guia professorat. Secundària
Bloc alumne. Secundària
Bloc alumne. Secundària

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les habilitats per a la vida a l'aula, la docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora a aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent
 

Suport i seguiment

Cada centre participant té una persona tècnica de referència (PTR) assignada. Aquesta persona es posarà en contacte amb vosaltres per pactar una trobada inicial al centre, en funció de si és un centre que s'incorpora de nou al programa o no, els continguts aquesta sessió s'adaptaran a les diferents necessitats. Els docents també teniu el suport continu per començar a implementar el «Sigues tu» i per poder-lo desenvolupar idòniament. Durant el curs la PTR  pactarà una o diverses trobades de seguiment, que tenen com a objectiu assessorar els centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes amb relació a la implementació. A final del tercer trimestre es farà una trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel curs vinent.

Agenda de dinamitzacions

A cada centre educatiu, la persona tècnica de referència realitzarà dues dinamitzacions amb cada grup aula a escollir entre les diferents opcions disponibles i en funció de les vostres necessitats i prioritats. Es posarà en contacte amb vosaltres per tal d’acordar les temàtiques, les dates i els horaris per dur a terme les dinamitzacions. 

Teatre

En el marc del programa s'ofereixen recursos de teatre per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Les temàtiques d'aquests recursos són: "Ús de pantalles: beneficis i riscos""Relacions sexo - afectives". El curs 2023-24 els CFA participants podran escollir un dels dos recursos. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socioeconòmics i s'informarà oportunament els centres escollits.

Formació

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives destinades a secundària, a les quals també hi pot accedir el professorat de CFA: Formació de centre i Formació individual a distància.

COM SOL·LICITAR ELS SERVEIS PEL CURS 2023-24? La formació de centre i el teatre es podran sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023, amb l'usuari i la paraula de pas del vostre centre. Un cop concedit el servei, la persona que el gestiona es posarà en contacte amb els centres per pactar les dates i horaris de realització. La formació individual a distància la podran sol·licitar de forma individual totes aquelles docents que estiguin duent a terme el programa i que estiguin registrades al web. Disponible a partir de desembre de 2023 i s'iniciarà el mes de gener de 2024.