Docents CEE

En aquests moments estem treballant per adaptar el material  i els recursos del programa a les necessitats de l'alumnat d'Educació Especial 

El material per a primària

Els centres que us adheriu al programa podeu sol·licitar els materials de l'Aventura de la Vida (en format físic) que rebreu per correu postal els primers dies d'inici del curs. Aquests materials narren fets quotidians d'una colla de nens i nenes; les històries es desenvolupen a casa, al carrer o a l'escola i serveixen com a fil conductor per treballar les habilitats per a la vida i els hàbits saludables a l'aula. 

Amb el suport d'aquest material, es treballen amb l'alumnat les habilitats i els hàbits que afecten la salut mitjançant diferents històries breus que mostren la vida diària d’un grup de nens i nenes ben divers. Les seves vivències es comenten a classe. Això permet destacar aspectes com la importància de respectar-se a un mateix i als altres, de saber prendre decisions, d’afrontar els desafiaments de manera positiva, de gestionar les emocions i les tensions, de reivindicar els drets i de complir amb els deures, o de mantenir el criteri propi enfront de les pressions del grup. També serveix per abordar temes com el consum de tabac, alcohol i altres drogues, l’ús racional de medicaments i la importància del descans, la higiene, l’alimentació i l’activitat física.

Els docents participants en el programa podeu accedir també al material en format digital i també podeu comptar amb tot un seguit d'altres recursos online per treballar les habilitats per a la vida i alguns temes de salut, hi podeu accedir a través del següent enllaç:

Recursos pedagògics en línia

El material per a secundària

Els centres que us adheriu al programa podeu sol·licitar els materials del Som-hi! (en format físic) que rebreu per correu postal els primers dies d'inici del curs. Estan pensats per treballar les habilitats per a la vida i el sentit de coherència de manera pautada en sessions específiques. Però també les podeu treballar de manera transversal i flexible aprofitant les ocasions que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

Els continguts s’organitzen en quatre grans blocs temàtics de salut. Dipsalut proposa tractar-los de la següent manera: 1r ESO- Adiccions, 2n ESO- Afectivitat - sexualitat, 3r ESO- Convivència i 4rt ESO- Participació 

Aquesta recomanació es basa en la informació dels estils de vida en aquests grups d’edat, però cada centre pot seguir un pla de treball diferent si ho considera adequat. Els centres que participeu en el programa rebreu, per cada docent participant, una guia en paper en funció de l’eix temàtic. Aquest recurs conté pautes senzilles per desenvolupar la sessió d’entrenament de cada habilitat i la sessió de conversa a través de les històries animades. També es lliurarà, per a cadascun dels alumnes participants, un exemplar d’El meu bloc,  un quadern de treball que serveix com a suport a les activitats descrites en la guia del professorat.

En el Som-hi!, el treball d’habilitats i sentit de coherència es fa a partir de les vivències d’un grup de cinc adolescents. La proposta està organitzada per treballar cadascuna de les deu habilitats en dues sessions d’entrenament en funció de l’eix temàtic. La primera sessió consisteix en una dinàmica de grup relacionada amb l’eix temàtic i l’habilitat en qüestió i la segona sessió serveix per promoure la conversa amb l’alumnat a partir del visionat d’una història animada de 5 minuts. Per dinamitzar aquesta segona sessió, en funció de cada temàtica concreta i habilitat, a la guia del docent trobareu preguntes que fomenten i condueixen el debat. No són preguntes plantejades a l’atzar, sinó que responen a les tres dimensions del sentit de coherència: comprensibilitat, gestionabilitat i significativitat. A més, l'equip del «Sigues tu» hem creat la proposta Vivenciem el Som-hi!, que permet treballar les habilitats per a la vida a partir de les arts escèniques i el joc de rol. 

Els docents participants en el programa podeu accedir també al material Som-hi! en format digital i també podeu comptar amb tot un seguit d'altres recursos online per treballar les habilitats per a la vida i alguns temes de salut, hi podeu accedir a través del següent enllaç: 

Recursos pedagògics en línia

Cal tenir en compte que a l'hora de treballar les habilitats per a la vida a l'aula, la docent esdevé l'eina clau. Des del «Sigues tu» ens agrada anomenar persona facilitadora a aquella que acompanya, que es comunica de manera coherent i respectuosa i que és capaç de crear, adaptar, organitzar i propiciar una sèrie d’elements per a l’aprenentatge de les habilitats per a la vida. En aquest sentit, ha de parlar poc i escoltar molt, per entendre i no per donar una resposta, ha d’estar atenta a la comunicació no verbal, retornar preguntes, resumir, fer reflexos… Clicant a la pestanya trobareu unes pautes bàsiques que us poden ser útils per acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les habilitats per a la vida:

El Rol docent

Suport i seguiment

Cada centre participant té una persona tècnica de referència (PTR) assignada. Aquesta persona es posarà en contacte amb vosaltres per pactar una trobada inicial al centre, en funció de si és un centre que s'incorpora de nou al programa o no, els continguts aquesta sessió s'adaptaran a les diferents necessitats. Els docents també teniu el suport continu per començar a implementar el «Sigues tu» i per poder-lo desenvolupar idòniament. Durant el curs la PTR  pactarà una o diverses trobades de seguiment, que tenen com a objectiu assessorar els centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes amb relació a la implementació. A final del tercer trimestre es farà una trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel curs vinent.

Agenda de dinamitzacions

 L’equip tècnic del «Sigues tu» durà a terme dinamitzacions al centre amb l’objectiu que serveixin de guia pel professorat en relació a la metodologia d'implementació del programa. Es podrà realitzar la dinamització amb alguns grups en funció del tipus d'alumnat i nivell educatiu. Les  tècniques de referència es posaran en contacte amb els centres participants per tal d’acordar dates i horaris. També es durà a terme una sessió prèvia per coneixer les característiques i necessitats concretes de l'alumnat. 

Des de l'equip del «Sigues tu» estem treballant durant aquest curs per oferir un itinerari específic per CEE que es podrà implementar a partir del curs 2024-25.

Teatre a l'aula

En el marc del programa s'ofereixen recursos de teatre per tal de reforçar el treball de les habilitats per a la vida i afavorir la conversa a l'aula. Les temàtiques d'aquests recursos són: "Gestió d'emocions", "Igualtat de gènere" i "Habilitats per a la vida" als cursos de 1r, 3r i 5è de primària, respectivament i "Ús de pantalles: beneficis i riscos" "Relacions sexo - afectives"  als cursos de 1r i 3r d'ESO respectivament.

Formació docents

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre "La mort i el dol a l'aula", que es duu a terme al mateix centre educatiu i diferents cursos a escollir de Formació individual a distància.

Formació espai menjador

Aquesta formació està dissenyada per proporcionar a les persones que treballen a l'espai menjador diferents recursos i estratègies per acompanyar els infants de forma respectuosa i comprensiva davant els conflictes, per tal de promoure les cures a tots nivells i assolir un major benestar per totes les parts implicades. Es durà a terme durant el primer trimestre del curs 2023-24 a diferents localitzacions de la demarcació de Girona en horari de matins (de 9:15 a 11:45) o tardes (de 16:30 a 19:00). Aquí podeu trobar més informació. 

Servei d'emergències psicològiques de Dipsalut

Els centres educatius de la demarcació de Girona poden activar aquest servei quan sorgeixi alguna situació potencialment traumàtica que requereixi una intervenció psicològica especialitzada (violència sexual, mort traumàtica...). Aquest servei es pot activar a través de l'equip d'EAP o Inspecció del Departament d'Educació. Trobareu tota la informació aquí

I les famílies?

El «Programa per a famílies» de Dipsalut ofereix recursos i serveis al voltant de la criança positiva a les famílies i a les persones que tenen cura dels infants i joves de la demarcació de Girona, així com als professionals que els acompanyen. Aquí trobareu tota la informació.

Durant aquest curs 2023-2024 es durà a terme una prova pilot amb famílies amb infants i joves que són alumnes de Centres Educació Especial.