Com es desenvolupa

«Sigues tu» s’adapta a les necessitats de cada centre. Proposem una metodologia flexible.

El programa es desenvolupa als centres educatius de la demarcació de Girona que el sol·liciten a Dipsalut a través del seu ajuntament. Hi poden accedir tots els centres educatius de la demarcació, tot i que en cas necessari, es prioritzen els centres que atenen un important nombre d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Està àmpliament demostrat que la falta de recursos dels progenitors dona lloc a una situació de desigualtat d’oportunitats que té impacte directe en la salut dels menors.

El «Sigues tu» està adreçat a l'alumnat d'Educació infantil (I3, I4 i I5), de Primària (de 1r a 6è), de Secundària (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) i altres tipus d'ensenyaments (Programes de Formació i Inserció, Escoles d'Adults i Centres d'Educació Especial). El programa el desenvolupen docents i personal tècnic de Dipsalut, i hi col·laboren professionals d’altres ens del territori. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu de l’escola o institut i que se’n nomeni una persona responsable.

Tot i que l’eix sobre el qual pivota el programa és el tutor o tutora del grup, una professional de Dipsalut acompanya els docents de cada centre en la implementació del programa, des del primer moment i de manera permanent. Personal tècnic de l’organisme i d’ens col·laboradors s’encarreguen també de dur a terme directament algunes de les sessions que es fan a l'aula. El «Sigues tu» es treballa en horari lectiu, de manera flexible: en classes específiques i també transversalment, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

Dinamització del «Sigues tu» a primària

Dinamització del «Sigues tu» a secundària

El material

El programa se serveix de tres grans recursos pedagògics. A educació infantil el recurs s'anomena "Descobrint", a primària “l’Aventura de la Vida” i a secundària, “Som-hi!”. A més, hi ha tot un seguit de propostes específiques per treballar temàtiques concretes, com per exemple la gestió de les emocions, l'assetjament entre iguals o els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També es pot accedir a molts recursos en versió digital a l’apartat de recursos d’aquest mateix web.  En aquest enllaç trobareu un Vídeo tutorial que explica de forma resumida com accedir a aquests recursos segons les diferents etiquetes i categories. 

COM SOL·LICITAR ELS MATERIALS FÍSICS PEL CURS 2023-24? Els centres participants heu rebut un correu electrònic amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas, que us permetran sol·licitar els materials físics (fins el 4 de juliol). En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. Si no heu rebut el vostre usuari podeu escriure a info@siguestu.cat. 

Suport i seguiment

Es designa una o un professional de l'equip «Sigues tu» per a cada centre educatiu participant, que serà la persona tècnica de referència (PTR) i hi estarà en contacte en tot moment per fer el seguiment del programa, ajudar a adaptar-lo a cada realitat i oferir els recursos de derivació necessaris en cas d’urgència (violències, fets traumàtics...). Per cada centre participant la PTR farà un mínim de 3 visites, una per cada trimestre, i els centres hi podran contactar en tot moment de forma telefònica o via correu electrònic. A l'inici de curs es planificarà una Trobada inicial amb l'objectiu d'introduir el marc conceptual i explicar amb detall els materials, la metodologia i els serveis que inclou en programa. Durant el curs es poden dur a terme una o vàries Trobades de seguiment que tenen com objectiu assessorar als centres sobre les diferents temàtiques i serveis que inclou el programa, coordinar accions o resoldre dubtes en relació a la implementació. A final del tercer trimestre es farà una Trobada de tancament per avaluar el funcionament del programa i establir objectius pel proper curs. 

Dinamitzacions a l'aula

La PTR durà a terme dinamitzacions a l'aula amb l’objectiu que serveixin de guia pel professorat en relació a la metodologia d'implementació del programa. En funció dels diferents nivells educatius, es poden dur a terme diferents propostes per treballar les habilitats per a la vida i altres temàtiques de salut. A Educació infantil es durà a terme una sessió amb els grups d'I5, a primària amb els grups de 4t i 6è i a l'ESO dues sessions amb tots els grups de 1r a 4t. La vostra tècnica de referència es posarà en contacte amb els centres participants per tal d’acordar dates i horaris.

Teatre

El programa «Sigues tu» ofereix als centres participants teatre a l'aula, dirigit per actors i actrius professionals, que permet reforçar de forma vivencial i lúdica els continguts del programa. El proper curs 2023-2024 s'oferiran 5 recursos diferents, 3 per primària i 2 per secundària de les següents temàtiques:

Alumnat de 1r de primària: Gestió de les emocions
Alumnat de 3r de primària: Perspectiva de gènere i coeducació 
Alumnat de 5è de primària: Habilitats per a la vida 
Alumnat de 1r de l’ESO: Ús de pantalles: beneficis i riscos
Alumnat de 3r de l’ESO: Relacions sexoafectives 

Els centres de primària podran optar a dos recursos dels tres proposats i els de secundària a un dels dos proposats, per totes les línies del curs corresponent. Excepte els centres de secundària d'especial complexitat, que podran optar als dos recursos.

Formació

Per poder implementar el programa idòniament, els docents poden accedir a una formació continuada, oferta gratuïtament per Dipsalut i acreditada pel Departament d'Educació.  El pla de formació per a docents inclou diferents opcions formatives dins d'aquestes dues modalitats: Formació de centre i Formació individual a distància.

COM SOL·LICITAR ELS SERVEIS PEL CURS 2023-24? La formació de centre i el teatre es podran sol·licitar entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 amb l'usuari del vostre centre i una paraula de pas (que rebreu per correu al vostre centre a finals del mes d'agost de 2023). Un cop concedit el servei, la persona que el gestiona es posarà en contacte amb els centres per pactar les dates i horaris de realització. En aquest enllaç trobareu una guia breu per si teniu dubtes a l’hora de fer la sol·licitud. La formació individual a distància la podran sol·licitar de forma individual totes aquelles persones docents que estiguin duent a terme el programa i que estiguin registrades al web. Disponible a partir de desembre de 2023 i s'iniciarà el mes de febrer de 2024. 

Famílies

En el marc del «Sigues tu» també oferim un taller de criança positiva per a famílies que consta de diferents sessions presencials i càpsules formatives online de diferents temàtiques relacionades amb la sexualitat, les pantalles, la gestió emocional i la resolució de conflictes. Els centres educatius o altres equipaments que ho vulguin dur a terme, caldrà que ho sol·licitin a través del seu ajuntament

Podran accedir a aquests serveis els centres de primària i secundària que estan duent a terme el programa. En cas que no es pugui cobrir tota la demanda, es prioritzarà l'assignació del recurs en funció de criteris socio-econòmics i s'informarà oportunament als centres escollits.Podeu consultar tota la informació detallada a cadascun dels apartats corresponents, clicant en el títol de cada apartat.